Dječje aktivnosti

U ovoj rubrici možete saznati sve o dječjim aktivnostima, o razvojnim primjerima i integriranim zadaćama na teme...

TEMA: Dan planeta Zemlje

CILJ: Potaknuti dječju radost i zanimanje za otkrivanje i promatranje ljepote od Boga stvorenog svijeta te divljenje i zahvalu prema svemu stvorenom. Razvijati osjećaj za očuvanje planeta Zemlje

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija) tijekom aktivnosti svrstavanja otpada, pridruživanja slova i oblika 
-  Razvijati spoznaju o važnosti očuvanja prirode tijekom aktivnosti pridruživanja sličica planetu zemlji
-  Razvijati i njegovati komunikaciju bogatu emocionalnim dijalogom (dramatizacija priče „Stvaranje svijeta“ B. Blažević) 
-  Razvijati zanimanje i osjećaj za likovni materijal temperu tijekom aktivnosti likovnog izražavanja

TEMA: Dan zdravlja

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj važnosti zdrave prehrane, higijene i tjelesnog vježbanja za zdravlje ljudi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima „Pričaj mi priču“ te aktivnostima pridruživanja slova 
-  Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog 
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djeteta da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnosti u stolno-manipulativnom centru- reagiranje na uspjeh i neuspjeh)
-  Razvoj pamćenja, koncentracije i logičkog zaključivanja putem stolno-manipulativnih aktivnosti (motorički memory, šivalice, matematička slagalica)
-  Razvoj čulne percepcije te raspoznavanje okusa: slatko i kiselo (kušanje voćne salate)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta

TEMA: Dobri Pastir

CILJ: Jačati kod djeteta osjećaj povjerenja, pripadnosti i sigurnosti i bezuvjetne ljubavi uz Dobrog pastira.

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  usavršavati stečene motoričke vještine (pokretne igre, igre oponašanja)
-  razvijanje preciznosti tijekom matematičke aktivnosti umetanja špatulica u otvore te slaganje kamenčića pomoću pincete 
-  razvijati finu koordinaciju sitnih mišićnih skupina šake (crtanje, lijepljenje vatica, nizanje slova)
-  razvijati sposobnost samokontrole (izražavanje emocija na socijalno prihvatljiv način)
-  razvijati pozornost i sposobnost doživljavanja glazbe tijekom aktivnosti usvajanja nove pjesme „Gospodine, Ti si pastir moj“
-  poticati i razvijati govorno-jezičnu komunikaciju prepričavanjem priče

TEMA: Korizma

CILJ: Širenje spoznaje djece o liturgijskom vremenu korizme te poticanje djece na otkrivanje Božje ljubavi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti memory, slaganje kamenčića pincetom po predlošku, slaganje matematičke slagalice te slaganje slova na slovo
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (manipuliranje labirintom, pokrivaljke)

TEMA: Marija - Isusova i naša majka

CILJ: Uz otkrivanje spoznaje o važnosti majčina bića, pobuditi ljubav prema Isusovoj majci Mariji i našoj nebeskoj majci te približiti Mariju kao zaštitnicu ljudi 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito vizualne (veličina, sličnosti, razlike) te slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesme
„Marijo o Marijo“)
- Omogućiti razvoj fine motorike, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost matematičke igre i  manipuliranje labirintom)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti), grafomotorike te aktivnostima likovnog centra

TEMA: Pedesetnica - rođendan Crkve / Duhovi

CILJ: Omogućiti djetetu da putem simbola koji označavaju Duha Svetoga (golub, vjetar, vatra) spozna snagu ljubavi koja okuplja ljude i živi u Crkvi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Duh Sveti, apostoli, mudrost, jakost…)
- Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovara)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem stolno- manipulativnih aktivnosti (memory, slagalice, pridruživanje riječi te geometrijskih likova)
- Omogućiti razvoj fine i grube motorike u centru tjelesnog razvoja

TEMA: Prikazanje Gospodinovo u hramu

CILJ: Upoznavanje djece s crkvom kao mjestom susreta Boga i čovjeka i ljudi međusobno 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesmice)
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti matematičke igre poredaj po veličini, aktivnost pridruživanja sjene realnoj slici te koncentracije u aktivnosti memory,
- Poticanje djece na govorno stvaralaštvo (aktivnost čitanja slikovnice, te aktivnost pridruživanja slova određenom slovu)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost nošenja lopte, te aktivnost hodanja po užetu)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva osobito u likovnom centru te aktivnosti igara s pravilima

TEMA: Sveti Florijan - zaštitnik vatrogasaca

CILJ: Upoznati dijete sa životom svetog Florijana te proširiti spoznaje o zanimanju vatrogasca 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati i obogaćivati pasivni i aktivni rječnik tijekom aktivnosti „Ispričaj mi priču“ te razvijati imenovanje dijelova određenog predmeta 
- Razvijati sposobnost klasifikacije putem matematičke slagalice te matematičke igre pridruživanja broja
- Razvijanje uočavanja problema, traženje rješenja te nalaženje rješenja aktivnim isprobavanjem (aktivnost umetanja geometrijskih likova, slaganja slagalica, pridruživanje sjene realnoj fotografiji)
- Poticanje razvoja fine motorike i preciznosti pokreta tijekom aktivnosti šivalica i grafomotorike

TEMA: Što se u prirodi krije?

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj za sve stvoreno te otkrivati što sve priroda krije

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (nazivi kukaca)
- Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog (aktivnost usvajanja cjelovitosti tijekom crtanja kukca)
- Poticanje djeca na govorno stvaralaštvo
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne i vizualne (istraživačka aktivnost promatranja mrava)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom istraživačke aktivnosti

TEMA: Uskrs

CILJ: Približiti djetetu smrt i uskrsnuće Isusovo u svjetlu bezuvjetne ljubavi i povjerenja u Boga

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovora)
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (osobito u matematičkoj igri pisanica)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre oduzimanja, koncentracije u aktivnosti memory te slaganje pincetom na predlošku
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost usvajanja cjelovitosti, pokrivaljke)
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti) i grafomotorike u likovnim aktivnostima crtanja flomasterom

TEMA: Valentinovo, Dan bolesnika

CILJ: Poticanje djece na iskazivanje ljubavi i ljubaznosti prema bližnjima 
           Probuditi kod djece osjećaj zahvalnosti za dar osjetila te ih potaknuti na razmišljanje i  pomoć ljudima koji taj dar nemaju

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Bartimej, Jerihon, slijepac, imenovanje emocija)
-  Razvoj vještina slušanja i razgovaranja , slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa postavljanja pitanja, davanje odgovora (aktivnost dramatizacije teksta Mt 10, 46-50)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnost pincetnog hvata u usvajanju boja, stolno- manipulativna aktivnost šivalica, aktivnosti u centru liječnika)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost ubacivanja loptica u kutiju, bacanje obruča na štap, te aktivnost pravilnog skakanje po predlošku)
-  Poticanje razvoja okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti: usvajanje cjelovitosti, motanje vune oko predloška)
-  Razvoj taktilne percepcije (istraživačka aktivnost taktilne kutije)

TEMA: Zima

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba zime 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne (istraživačka aktivnost hranjenje snjegovića rižom, izrađivanje umjetnog snijega te promatranje otapanja leda kao agregatnog stanja ) i vizualne (aktivnost promatranja pahulja povećalom- obrisi, veličina, sličnost, razlike) 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre zbrajanja, matematičke slagalice, te koncentracije putem aktivnosti memory te aktivnost pridruživanja slova
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (igra „Hranjenje snjegovića“)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti modeliranja plastelinom)
- Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruke, šake i prstiju (aktivnost pridruživanja odjeće dijelovima tijela, usvajanja boje, usvajanje cjelovitosti, pridruživanje slova )

TEMA: Mjesto gdje mali postaju veliki

CILJ: Otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja

IZLET - MINIPOLIS interaktivni tematski park - mjesto gdje mali postaju veliki.
Više od 40 tematskih kućica u kojima djeca preuzimaju uloge odraslih i
otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja.