Natječaji

U ovoj rubrici možete saznati sve o aktivnim i prošlim raspisanim natječajima...

Nema trenutno aktivnih natječaja...

DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK
10000 Zagreb, Nova Ves 55
Zagreb, 29.12.2020. g.

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 
    
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvjetnjak, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica predškolske djece 

1.  jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (zamjena) – na adresi Samobor, Ljudevita Gaja 16

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-  životopis
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
-  ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana objave ovog javnog poziva
-  uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,69/17).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužna je dostaviti originale dokumenata na uvid.
Nepravodobne, neuredne, nesukladne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Cvjetnjak, Nova Ves 55, 10 000 Zagreb – za natječaj 

Natječaj traje od 29.12.2020. do 05.01.2021. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Podaci kandidata se koriste samo u svrhu natječaja.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvjetnjak, Zagreb zadržava pravo poništenja natječaja.

Nema trenutno aktivnih natječaja...